วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลสัตว์เมตตา จะเป็นสถานบริการทางการสัตว์แพทย์ที่มีมาตรฐานสูง บริการด้วยหัวใจบนพื้นฐานของความเชี่ยวชาญ และจรรยาบรรณทางวิชาชีพสัตว์แพทย์

พันธกิจ

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการบริการทางการสัตว์แพทย์ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัย บริหารธุรกิจที่มีเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพโดยทีมบุคลากรที่มีความสามารถ ยึดมั่นในมาตรฐานและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ พัฒนาคุณภาพบิการอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดของเจ้าของสัตว์เลี้ยงและผู้รับบริการ รวมถึงการเติบโตอย่างมั่นคงขององค์กร